Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Moderní otroctví a obchod s lidmi

Společnost Cushman & Wakefield se zavazuje podnikat odpovědně a dle nejvyšších etických standardů. Jsme jedním z předních poskytovatelů realitních služeb v České republice, s více než 200 osobami pracujícími v 1 z naší kanceláři v  České republice. Naši klienti působí ve veřejné, soukromé a neziskové oblasti v České republice a po celém světě. 

Dodržujeme nulovou toleranci k otroctví a obchodování s lidmi, přičemž politika společnosti Cushman & Wakefield zakazuje veškeré formy nucené či nedobrovolné práce. To vyžaduje, aby prodejci/dodavatelé dodržovali a propagovali základní lidská práva, aby zaměstnanecká rozhodnutí byla založena na svobodné vůli bez nucené práce či vězeňské činnosti, aby nebyly využity žádné fyzické tresty nebo pohrůžky násilí či jiné formy fyzického, sexuálního, psychologického násilí či slovního útoku v podobě disciplinární metody či ovládání.

Naše politika navíc přikazuje dodržování minimálních věkových limitů určených zákonem či předpisy a zákaz dětské práce, která děti vystavuje přílišným fyzickým rizikům, která by mohla způsobit poškození fyzického, psychického či emocionálního vývoje, nebo která by mohla nevhodně narušit jejich vzdělávací potřeby. 

Vzhledem k povaze podnikání společnosti Cushman & Wakefield vnímané riziko spočívá především v našem dodavatelském řetězci pro obstarávání služeb, díky němuž provádíme podnikatelskou činnost nebo dodáváme služby svým klientům.

Tito dodavatelé působí v mnoha různých odvětvích, jako je například stavitelství, správa nemovitostí, finance, technologie, cestování a služby. Zároveň spolupracujeme s ostatními odborníky, poradci, konzultanty a dodavateli.  

V částech našeho podnikání, kde vyhodnocujeme potenciální rizika moderního otroctví, nebo kde se tato rizika zdají být vyšší, používáme pro snížení rizika několik opatření. Mezi tato opatření řadíme: 

  • Použití smluvních doložek v dodavatelských smlouvách, kde je vyžadováno dodržování našich firemních standardů,
  • splnění náležité pečlivosti při zaznamenání signálů otroctví či obchodu s lidmi,
  • přímé či nepřímé požadavky na dodavatele týkající se oznámení jakéhokoliv porušení.

K dnešnímu dni jsme v našem obchodním ani dodavatelském řetězci nezaznamenali žádné případy otroctví ani obchodu s lidmi. Provozujeme externí horkou linku, kam mohou naši zaměstnanci, klienti nebo třetí strany hlásit podezření na otroctví nebo obchod s lidmi prováděný v našem obchodním či dodavatelském řetězci. 
V případě přijetí takového hlášení jednáme neprodleně a rozhodně. Taková situace může zahrnovat práci s dodavateli, při níž dojde k odstranění jakéhokoliv porušení, zároveň však i okamžité ukončení smluv a hlášení příslušným státním orgánům.  

Své zaměstnance (a dle vhodnosti i dodavatele) běžně školíme a připomínáme jim jejich povinnosti dle našeho Etického kodexu a politiky souladu se zákonnými požadavky. Požádali jsme manažera oddělení Risk & Compliance, aby stále dohlížel na soulad veškerých firemních politik a právních předpisů v této oblasti.

Všeobecným garantem tohoto programu je Lenka Kotková náš Compliance Officer. Vedení společnosti Cushman & Wakefield zadalo týmům právního oddělení a oddělení Risk & Compliance úkol monitorovat soulad s naší politikou v této oblasti. Manažer oddělení Risk & Compliance je povinen pravidelně hlásit vedení společnosti případný nesoulad s touto politikou.

Toto prohlášení bylo učiněno jménem poboček společnosti Cushman & Wakefield v České republice, a týká se otroctví a obchodu s lidmi. Toto prohlášení bude každoročně přezkoumáno a podepsáno zástupci společnosti Cushman & Wakefield v České republice. Lenka Kotková
Compliance Officer